Disclaimer / Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Alle informatie die chic-estates.com communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Chic-estates.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door chic-estates.com verzonden emails .

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. 
Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de chic-estates.com.

Chic-estates.com staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op chic-estates.com en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
Chic-estates.com kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen chic-estates.com en haar klanten, en op alle aanbiedingen die chic-estates.com doet.

2. Terminologie

2a - Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een informatie aanvraag heeft geplaatst bij chic-estates.com en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door chic-estates.com..
2b - Chic-estates.com is een handelsnaam van Jeanine Rits  in Spanje

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht

4a - Op alle overeenkomsten tussen Chic-estates.com en de klant en alle aanbiedingen van Chic-estates.com aan de klant is Spaans recht van toepassing.
4b - Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegd Spaanse instantie.

5. Correspondentie

5a - Alle correspondentie gaat via email.
5b - De klant is verplicht om een emailadres aan Chic-estates.com op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Chic-estates.com worden doorgegeven op de manier die Chic-estates.com voorschrijft.
5c - Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom

6a - Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Chic-estates.com of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b - Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden

Klant garandeert Chic-estates.com dat de opdracht die klant aan Chic-estates.com verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

8. Opschorting/stopzetting dienstverlening

Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

9. Recht om diensten te weigeren

Chic-estates.com heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

10. Vrijwaring

10a - Door het vragen van informatie vrijwaart klant –Chic-estatess.com van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
10b - Klant vrijwaart chic-estates.com van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten.

11. Prijsverhoging

Prijzen op deze website zijn informatief en niet bindend.
Chic-estates.com krijgt alle prijsvermeldingen direct van de verkopers.

12. Wijziging Algemene Voorwaarden

Chic-estates.com is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Chic-estates.com is daarvoor afdoende. Het is aan chic-estates.com om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

13. Disclaimer

Chic-estates.com is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Chic-estates.com geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Chic-estates

Privacy Policy voor bezoekers

1. Beheer

De website wwwchic-estaes.com staat onder beheer van Trinch contactgegevens zijn te vinden op chic-estates.com is een handelsnaam .

2. Gegevens van bezoekers

2a - Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.Chic-estates.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b - Chic-estates.com zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
Chic-estates.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c - Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d - Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Chic-estates.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies

3a - Chic-estates.com maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Chic-estates.com de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b - De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c - Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Chic-estates.com. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer

Chic-estates.com is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten

is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een vraag plaatst bij Chic-estates.com.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Chic-estates.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a - Het verwerken van de informatie.
1b - Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de informatie, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c - Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Chic-estates.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Chic-estates.com zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a - Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Chic-estates.com verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Chic-estates.com kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Chic-estates.com voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.